Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Online meer succes, gevestigd te Wateringen, KvK-nummer 69365075.
 2. Opdrachtgever: de zakelijke contractspartner van Online meer succes.
 3. Overmacht: een niet aan Online meer succes toerekenbare oorzaak (zoals brute force attacks, stroom- of internet-storing, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, water-overlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Online meer succes kan worden gevergd.
 4. Schriftelijk(e): per brief, e-mail of whatsapp-bericht.

2. Geheel van afspraken

 1. Online meer succes brengt aan de klant een prijsopgave, danwel offerte uit, met daarin een overzicht van de kosten en gemaakte afspraken.
 2. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de prijsopgave of offerte zijn af te leiden, rekent Online meer succes deze kosten conform de bedragen uit de prijsopgave of offerte, op basis van redelijkheid en/of op basis van schriftelijk bewijs.
 3. Als de klant de prijsopgave of offerte op tijd accepteert, ontstaat een overeenkomst van opdracht, die door Online meer succes zelfstandig en naar eigen inzicht wordt uitgevoerd als inspanningsverplichting.
 4. Online meer succes kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en/of kennelijke verschrijvingen in de offerte.
 5. De overeenkomst van opdracht, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen een geheel van afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
 6. Klant verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie voor de opdracht.
 7. Bij overeenkomsten die langer dan drie maanden voortduren, heeft Online meer succes het recht om de prijzen en tarieven redelijkerwijze te verhogen, voor zover deze aantoonbaar verband houden met gestegen kosten of toepasselijke indexeringscijfers.
 8. In geval van niet-verbindende bepalingen in het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen tussen Online meer succes en de klant gelden, en vervangen Online meer succes en de klant de niet-verbindende bepalingen door vergelijkbare bepalingen, binnen de strekking van de overeenkomst.

3. Opzegging

 1. Bij doorlopende overeenkomsten gebeurt opzegging schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. Zonder opzegging wordt bij een reeds eerder verlengde tijdelijke overeenkomst, deze overeenkomst geacht te zijn verlengd voor wederom een zelfde periode.
 3. Bij opzegging voor beëindiging van de opdracht betaalt de klant de gemaakte uren en kosten.

4. Vertrouwelijkheid

 1. Online meer succes gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie van of over de klant, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
 2. Online meer succes mag voor reclamedoeleinden refereren aan de klant, onder de voorwaarde dat Online meer succes geen vertrouwelijke informatie openbaart.

5. Intellectueel eigendom, gebruiksrecht, buiten gebruik stellen

 1. Online meer succes heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten van werken (waaronder software, webbased applicaties en broncode) die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. De klant krijgt na oplevering en algehele betaling (slechts) het gebruiksrecht.
 2. Online meer succes heeft het recht (delen van) de website van de klant tijdelijk en zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen als dit nodig is voor herstel, verbetering of onderhoud.

6. Betaling

 1. De klant dient een factuur binnen 14 dagen te betalen. Bij latere betaling rekent Online meer succes 15% van de openstaande vordering aan buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00. Daarna rekent Online meer succes gerechtelijke incassokosten en proceskosten.
 2. Niet tijdige betaling geeft Online meer succes het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.
 3. Online meer succes mag bij abonnementen 100% vooruitbetaling verlangen en bij losse opdrachten een voorschotbetaling tot 50% van het offertebedrag.

7. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Online meer succes kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade (dus niet voor gevolgschade of gederfde winst) tenzij het gevolg van opzet of grove roekeloosheid door Online meer succes.
 2. Online meer succes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie, content of foto’s, het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie of onzorgvuldig handelen van de klant als het gaat om beveiliging (bijvoorbeeld: onzorgvuldig wachtwoordgebruik en spam en/of virussen toelaten).
 3. Online meer succes is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 4. Online meer succes is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of content.
 5. De aansprakelijkheid van Online meer succes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Online meer succes. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat Online meer succes en de klant voor een opdracht zijn overeengekomen.
 6. De klant vrijwaart Online meer succes tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de klant, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van opzet of grove roekeloosheid van Online meer succes.

8. Overmacht

 1. In geval van tijdelijke overmacht komt Online meer succes de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 2. De klant en Online meer succes kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.

9. Garantie, klachten en toepasselijk recht

 1. Op de geleverde diensten wordt zes maanden garantie verleend. Garantie omvat het, voor rekening van Online meer succes, zo spoedig mogelijk herstellen van fouten, gebreken of onvolkomenheden, aantoonbaar veroorzaakt door Online meer succes. Garantie is niet van toepassing als de klant het door Online meer succes opgeleverde heeft gewijzigd en/of niet redelijk heeft onderhouden, en/of als de klant zich niet heeft gehouden aan de door Online meer succes verstrekte voorschriften.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de opgeleverde website, het uitvoeren van updates aan de website en het maken van een reservekopie hiervan.
 3. Klachten over het geleverde of over facturen dienen uiterlijk acht dagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Online meer succes te worden gemeld, anders wordt de klant geacht het resultaat of de factuur volledig te hebben aanvaard.
 4. De klant dient Online meer succes een redelijke termijn en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen of te herstellen.
 5. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 6. Online meer succes valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.
99%

Gratis scan

Vrijblijvend een complete scan van jouw website. Vraag ‘m aan.

99%

Vraag ‘m aan.